Tazio Forte – Luca Dell’Anna Duo

Tazio Forte / Luca Dell’Anna
piano duet

Tazio Forte – Luca Dell’Anna – Tianshui, China – Poulenc’s Sonata FP 156 – Allegro Molto

These pictures were taken during their Chinese Tour in April, 2018 in the cities of Xuzhou, Beijing, Jilin, Nanjing, Chongqing, Wuhu, Yingkou, Jingjiang, Tianshui